Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Przypisówka, Gm. Firlej dz. nr 847/3

Numer Projektu: RPLU.04.02.00-06-0261/17

Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 974,4 kWp posadowionej na gruncie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 847/3 położonej w miejscowości Przypisówka, ob. 12 – Przypisówka, gm. Firlej, a poprzez to poprawa konkurencyjności na rynku energii odnawialnej w województwie Lubelskim.

W przedmiotowej inwestycji – ogniwa fotowoltaiczne poprzez zjawisko fotowoltaiczne (konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną) wytwarzają energię elektryczną ze źródła odnawialnego.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

PRODUKTU

– dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) – 0,97;

– liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1;

– liczba wbudowanych jednostek przetwarzania energii elektrycznej z OZE – 1.

 

REZULTATU

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE (MWhe/rok) – 974,4;

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystującej OZE (MWhe/rok) – 974,4;

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok) – 323,77.

 

Grupą docelową projektu będą mieszkańcy gm. Firlej.