Zakres robót obejmował:

Zadanie I:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków w Piaskach, ul. Strażacka i Długosza

  1. Kanalizacja grawitacyjna PVC SDR 34 fi 200 mm – 298 m
  2. Kanalizacja grawitacyjna PVC fi 160 mm   173 m
  3. Kanalizacja tłoczna fi 90 mm – 103 m
  4. Pompownia ścieków strefowych – 1 szt.
  5. Zasilenie pompowni NN

 

Zadanie II:

Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Kębłów, gmina Piaski

  1. Wodociąg o średnicy 110-160 mm, długość c.a. 5000 m

 

Uzbrojenie sieci stanowią hydranty p. poż. nadziemne fi 80 mm wraz     z  zasuwami odcinającymi rozmieszczone wzdłuż sieci w odległościach nie przekraczających 150 m oraz zasuwy sekcyjne kołnierzowe w odległościach 300-500 m w obszarach zabudowanych.