Inwestycja na terenie Gminy Zalesie polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka Dobryńska i Dobryń Duży.

Zakres robót obejmował wykonanie m.in.:

 

Inwestycja prowadzona w&nbspbardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Poziom wód gruntowych wahał się od 0,5 do 1,5 m p.p.t., co przy średnim zagłębieniu kanałów poniżej 2,0 m p.p.t. oraz koniecznością posadowienia strefowych przepompowni poniżej 5,0 m p.p.t. sprawiało wiele trudności z należytym wykonaniem prac budowlanych. Niemal na całym obszarze inwestycji występowały grunty piaszczyste, średnio spoiste z dużą tendencją do uplastyczniania się i powstawania tzw. „kurzawek”. Do odwodnienia wykopów przez cały okres trwania inwestycji wykorzystywano dwa zestawy igłofiltrów o wydajności Q=75 m3/h i Q=150 m3/h.