Procedura wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej

UWAGA ; MIESZKAŃCY GMINY STRZYŻEWICE  ZGŁASZAJĄ SIĘ PO WARUNKI TECHNICZNO- PROJEKTOWE

  DO UG STRZYŻEWICE

 1. INWESTOR – Składa w WODROL Sp. z o.o. w Lublinie wniosek o wydanie warunków technicznych:

  1. przyłączenia do sieci wod-kan. budynków jednorodzinnych wraz z niżej wymienionymi załącznikami:
   • 1 egzemplarz aktualnej mapy syt.- wys. w skali 1:500 lub 1:1000
   • wypis z rejestru gruntów,- kopia z mapy ewidencji gruntów,
   • decyzja lokalizacyjna (w przypadku posiadania),
   • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
  2. przyłączenia do sieci wod.-kan. budynków zabudowy wielorodzinnej, produkcyjnych i usługowych wraz z niżej wymienionymi załącznikami:
   • 1 egzemplarz aktualnej mapy syt.- wys. w skali 1:500 lub 1: 1000
   • plan zagospodarowania posesji,
   • wypis z rejestru gruntów,- kopia z mapy ewidencji gruntów,
   • decyzja lokalizacyjna (w przypadku posiadania),
   • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
 2. INWESTOR – Odbiera z WODROL Sp. z o.o. w Lublinie opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan.

  WODROL Sp. z o.o. w Lublinie opracowuje warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan, które należy odebrać osobiście w sekretariacie firmy.

 3. INWESTOR –Zleca wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

  UWAGA: WODROL Sp. z o.o. w Lublinie na zlecenie inwestora wykonuje projekty sieci i przyłączy wod-kan.

 4. INWESTOR/PROJEKTANT – Składa w WODROL Sp. z o.o. w Lublinie wykonany projekt sieci przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego celem uzgodnienia branżowego

  Jeden egzemplarz uzgodnionego Projektu Budowlanego pozostaje w archiwum technicznym przedsiębiorstwa.

 5. INWESTOR/PROJEKTANT – Odbiera z WODROL Sp. z o.o. w Lublinie uzgodnioną dokumentację projektową.

 6. INWESTOR – Uzyskuje zgłoszenie lub pozwolenie na budowę

 7. INWESTOR – Zleca wybranemu przez siebie wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia budowę sieci, przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

  UWAGA: WODROL Sp. z o.o. w Lublinie wykonuje przyłącza wod-kan.

 8. INWESTOR /WYKONAWCA – Zgłasza w siedzibie firmy WODROL Sp. z o.o. w Lublinie:

  • przystąpienie do robót instalacyjno-montażowych
  • inwestor/wykonawca w dniu zgłoszenia lub przed przystąpieniem do wykonania robót dostarcza Gwarancje Należytego Usunięcia Wad i Usterek na okres 36 miesięcy    w formie ubezpieczenia  dla:
  • – sieci wodociągowej na kwotę 1000,00 zł.
  • – przyłącza wodociągowego na kwotę 500,00 zł.
  • roboty zanikowe (przed zasypaniem) oraz próby szczelności,
  • odbiór techniczny (załączając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą).
 9. WODROL Sp. z o.o. – Dokonuje odbioru technicznego końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz wydaje Klientowi jeden egzemplarz podpisanego Protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po dokonaniu opłaty 150 zł brutto

  UWAGA: Przyłącza wykonywane przez firmę WODROL Sp. z o.o. zwalniane są z w/w opłaty

  • Protokół podpisuje inwestor, wykonawca i przedstawiciel WODROL Sp. z o.o. w Lublinie
 10. INWESTOR – Podpisuje Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz ustala termin montażu wodomierza z kierownikiem działu eksploatacji WODROL Sp. z o.o.